Põhikiri

MTÜ NOAROOTSI TULETÕRJESELTS

PÕHIKIRI

I. Üldsätted

1.1.MTÜ Noarootsi Tuletõrjeselts (edaspidi Selts) on vabatahtlikkuse alusel loodud heategevuslik ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2.Seltsi asukoht on Noarootsi vald, Läänemaa.

1.3. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest ning oma juhtorganite otsustest.

1.4. Selts on iseseisev juriidiline isik, kes omab oma sümboolikat ja on loodud määramata tähtajaks.

1.5.Seltsi tegevuse eesmärgid on eelkõige Noarootsi vallas turvalise elukeskkonna säilitamine ning paremaks muutmine ja inimeste tuleohutusalaste teadmiste tõstmine.

1.6. Oma eesmärkide täitmiseks Selts:

1.6.1. edendab kultuuri- ja sporditegevust

1.6.2. viib läbi sündmusi, mis aitavad elanike tuleohutusalaseid teadmisi tõsta

1.6.3. vajadusel osaleb kohalikku omavalitsust ning Riiklikku Päästeametit toetaval viisil asukoha valla päästeaktsioonides s.h. päästesündmustel, looduskatastroofide likvideerimisel ja elanikkonna evakuatsioonil

1.6.4.vajadusel osaleb kohalikku omavalitsust ning Politsei- ja Piirivalveametit toetaval viisil asukoha valla avaliku korra tagamisel ja toetamisel

1.6.5. tunnustab isikuid, kes on kaasa aidanud elukeskkonna turvaliseks muutmisel

1.6.6. astub võimalusel ja vajadusel teiste ühenduste ja liitude liikmeks

1.6.7. asutab sihtotstarbelisi fonde ja kapitale põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks

1.6.8. esitab ettepanekuid kohalikele omavalitsusorganitele, riigi- ja valitsusorganitele tuletõrjealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks

1.6.9. esitab oma kandidaate seadusega ettenähtud korras kohalikesse omavalitsusorganitesse.

II. Liikmelisus

2.1. Peale asutajaliikmete võib Seltsi tegevliikmeks olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele, tunnustab käesolevat põhikirja ja on nõus ausaks koostööks. Liikmeks saamiseks tuleb taotlejal esitada avaldus.

2.2. Seltsi tegevliikmeks võivad olla ka noor- ja toetajaliikmed. Noorliige on isik, kelle vanus on vähemalt 10 aastat. Toetajaliige on isik, kes osutab kaasabi Seltsile.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

2.4. Igal liikmel on õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda, kusjuures lahkumine otsustatakse ühe kuu jooksul juhatuse otsusega. Lahkuval liikmel tuleb täita oma kohustused ja likvideerida olemas olevad võlgnevused Seltsi ees.

2.5. Liikmelisuse suuruse kehtestab üldkoosolek.

2.6. Seltsil võivad olla auliikmed. Nende õigused ja kohustused ning nimetamise korra töötab välja ja kinnitab juhatus.

2.7. Seltsi füüsilisest isikust liige arvatakse Seltsist välja tema surma korral.

2.8. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata, kui ta:

2.8.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks sisseastumis- ega liikmemaksu;

2.8.2. ei ole osalenud kolmel järjestikusel üldkoosolekul;

2.8.3.korduvalt rikub seltsi põhikirja ja kahjustab olulisel määral Seltsi tegevust ja mainet.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmel on õigus:

3.1.1. võtta osa üldkoosolekust;

3.1.2.valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.1.3. saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.1.4. astuda avalduse alusel Seltsist välja;

3.1.5.kasutada kõiki põhikirjas ja/või Seltsi organite otsustes ettenähtud õigusi ja teenuseid;

3.1.6. osaleda aktiivselt Seltsi tegevuses, võtta isiklikult osa teda puudutavate küsimuste otsustamisest, samuti võib edasi kaevata üldkoosolekule juhatuse poolt liikme arvates temale langetatud ebaõiglase otsuse üle;

3.1.7. esitada Seltsi juhatusele ja üldkoosolekule arupärimisi;

3.1.8.kasutada Seltsi kaasabi erialasteks õppereisideks ja komandeeringuteks;

3.2. Seltsi liige on kohustatud:

3.2.1. täitma põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtkonna seaduspäraseid otsuseid;

3.2.2. tasuma õigeaegselt Seltsi liikmemaksu;

3.2.3. teatama Seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma rekvisiidid ja nende muutumisest teatama hiljemalt kahe kuu jooksul;

3.2.4. tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui liikmelisus lõpeb aasta kestel;

3.2.5. teostama õigeaegselt arveldused seltsiga;

3.2.6.kasutama heaperemehelikult Seltsi vara;

3.2.7.heastama Seltsi varale tekitatud kahju;

3.2.8. sõltumata asukohast osutama vajadusel abi jõu, võimete ja oskuste piires tulekahjude kustutamisel, looduskatastroofide tagajärgede likvideerimisel ja teistel tegevusaladel, mis on kooskõlas seltsi üldiste eesmärkidega.

IV. Seltsi struktuur ja juhtimine

4.1. Seltsi juhtimisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast, Seltsi juhtorganite otsustest ja muudest vastavakohalistest õigusaktidest.

4.2. Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

4.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab 1/3 liikmeid, juhatus või revident.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama juhatus vähemalt üks nädal (seitse päeva) enne üldkoosoleku toimumist. Kutsel peab olema üldkoosoleku päevakord, toimumise koht ja aeg.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmeist. Üldkoosolek protokollitakse.

4.6. Otsused üldkoosolekul võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.7. Põhikirja vastuvõtmise, muudatuste tegemise ja Seltsi tegevuse lõpetamise poolt peab olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

4.8. Üldkoosolek:

4.8.1. võtab vastu põhikirja, täiendab ja muudab seda vastavalt vajadusele;

4.8.2. kinnitab majandusaasta aruande ja revidendi aruande, määrab oma tegevuse põhisuunad;

4.8.3.valib Seltsi juhatuse, juhatuse esimehe ja revidendi;

4.8.4. kinnitab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;

4.8.5. võtab vastu otsuse Seltsi tegevuse lõpetamise kohta, moodustab likvideerimiskomisjoni;

4.8.6. otsustab muude küsimuste üle, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.9. Juhatus:

4.9.1. juhib ja esindab Seltsi igapäevases tegevuses;

4.9.2. esindab Seltsi õigustoimingutes ühiselt (v.a. juhatuse esimees);

4.9.3. on kahe kuni seitsme liikmeline;

4.9.4. valitakse kolmeks aastaks;

4.9.5. kutsutakse kokku vajadusel kuid kindlasti kaks nädalat enne üldkoosolekut;

4.9.6. peab seadustega sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab oma finantsmajandusliku aruande riigiorganitele nende poolt ettenähtud korras ja tähtaegadel;

4.9.7. on pädev langetama otsuseid, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest;

4.9.8. korraldab Seltsi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;

4.9.9. valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku;

4.9.10. esitab finantsaruande revidendile üks kuu enne majandusaasta tegevusaruande esitamist üldkoosolekule;

4.9.11. korraldab Seltsi finantsmajandusliku eelarve väljatöötamise;

4.9.12. võtab palgalisele tööle ja vabastab palgaliselt töölt isikuid, samuti sõlmib Seltsi nimel töövõtu lepinguid Seltsi huvides;

4.9.13. tegeleb jooksvalt esilekerkivate probleemidega ning liikmetelt laekunud avalduste ja ettepanekute lahendamisega;

4.9.14. käsutab ja kasutab Seltsi vara;

4.9.15. kinnitab Seltsi auliikme nimetamise korra, auliikmete õigused ja kohustused.

4.10. Juhatuse otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud

juhatuse liikmed;

4.11. Juhatuse esimees:

4.11.1. esindab Seltsi õigustoimingutes;

4.11.2. tagab üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise;

4.11.3. on aruandekohuslane üldkoosoleku ja juhatuse ees;

4.12. Revident:

4.12.1. valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Revidendiks ei või olla juhatuse liige;

4.12.2. on aruandekohuslane ainult üldkoosoleku ees;

4.12.3. revisjon viiakse läbi vähemalt üks kord aastas;

4.12.4. revidendil on õigus osaleda juhatuse koosolekul hääleõiguseta

V. Majandustegevus ja Seltsi vara

5.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.2. Rahalised vahendid moodustuvad:

5.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

5.2.2. toetustest toetajaliikmetelt;

5.2.3. tulust, mis saadakse Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste ja ürituste korraldamisest;

5.2.4. eraldistest Vabariigi Valitsuselt, maakonnalt, vallavalitsuselt jms.;

5.2.5. sponsorite toetustest

5.3. Seltsi omandiks võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.

5.4. Oma kohustuste eest vastutab Selts kogu Seltsi varaga.

VI. Muud tingimused

6.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:

6.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel, kui poolt on 2/3 koosolekul esindatud häältest;

6.1.2. liikmete arv on Seltsis väiksem kui kolm;

6.1.3. kohtuotsuse alusel;

6.1.4.muul seaduses ettenähtud juhul.

6.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud sama või sarnase tegevusalaga ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

6.3. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Seltsi põhikiri on kinnitatud 30. jaanuaril 2007 ja muudetud 25. detsembril 2010.